GDPR

Information om personuppgiftsbehandlingDen 25/5-2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).


Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund till Rygg & Muskelpraktiken om hur vi behandlar dina personuppgifter.


Rygg & Muskelpraktiken om åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Rygg & Muskelpraktiken är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.


Säkerhet:

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniska system från intrång. Dina uppgifter förvaras enbart i systemen ägda av våra leverantörer Bokadirekt och Visma.


Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss.

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den bästa servicen till dig.:

-Namn

-E-post

-Postadress

-Telefonnr

-Personnummer


Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.


Ändamålen med behandlingen:

För att kunna kommunicera med dig

För att upprätta och underhålla din journal hos oss

För återkoppling och påminnelser om dina bokningar

För att administrera din betalning av tjänsterna

För att uppfylla gällande regler avseende bokföring

För att leva upp till krav enlige lag, förordning eller myndighetsföreskrift

För att kunna genomföra marknadsundersökningar

För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.


Utlämning av uppgifter:

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.


Överföring till tredje land:

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES


Ändringar i personuppgiftspolicyn:

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.


Radering av uppgifter:

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.


Rätt att begära information:

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.


Kontaktuppgifter:

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifterfår du gärna kontakta oss på muskelpraktiken@gmail.com